Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

KOMENDANT

107 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ   W WAŁCZU

 

Zatrudni na stanowisko:   GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Kandydatem na stanowisko może być osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie
 • posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1282 z poźn. zm.),
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej określonym stanowisku.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne (preferowane kierunki: rachunkowość i finanse, controlling, podatki lub pokrewne),
 • minimum 5 lat doświadczenia w samodzielnym zarządzaniu zespołem księgowym na stanowisku Głównej Księgowej/ Głównego Księgowego,
 • znajomość ustawy o rachunkowości,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość ustawy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • znajomość ustawy oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • znajomość ustawy o działalności leczniczej,
 • znajomość ustaw regulujących kwestie podatkowe, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy,
 • biegła obsługa komputera w tym znajomość programów księgowo-płacowych, znajomość pakietu MS Office, Word, Excel,
 • umiejętność interpretowania przepisów,
 • mile widziana znajomość rozliczania projektów unijnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność.

Zakres obowiązków:

Czynności księgowe wykonywane w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości: prowadzenie – na podstawie dowodów księgowych - ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym:

 • uzgadnianie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów z danymi księgowymi,
 • przeprowadzanie oraz dokonywanie wyceny bilansowej aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i innych informacji finansowych,
 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji wymaganej przez obowiązujące szpital prawo bilansowe,
 • wykonywanie analizy finansowej w zakresie wynikającym z funkcji informacyjnej systemu rachunkowości szpitala,
 • współpraca z biegłym rewidentem badającym sprawozdania finansowe szpitala,
 • nadzorowanie prac związanych z wewnętrznym systemem raportowania i innymi działaniami z zakresu rachunkowości zarządczej,
 • nadzorowanie i koordynacja przygotowania budżetu, jego realizacja i kontrola,
 • controlling prowadzonych operacji gospodarczych i związanych z nimi kosztów,
 • gromadzenie informacji oraz prowadzenie ewidencji niezbędnych do dokonania rozliczeń podatkowych i rozliczenia innych tytułów publicznoprawnych,
 • dbałość o kontakty z zewnętrznymi instytucjami finansowymi, negocjowanie warunków lokat i kredytów, zatwierdzanie płatności,
 • delegowanie odpowiedzialności za wykonanie poszczególnych zadań na odpowiednich podwładnych, koordynowanie i ocena ich pracy.

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny,
 • Życiorys (CV),
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji przez 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Szpital SPZOZ w Wałczu zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 1781).

Forma zatrudnienia:  umowa o pracę.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: kadry@107sw.pl  lub pocztą tradycyjną na adres: 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz lub złożyć osobiście do Działu Kadr i Płac do dnia 18.03.2024r.

Informacja o terminie przeprowadzenia rozmów i o wynikach naboru, kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub na stronie internetowej Szpitala – www.107sw.pl

Obowiązek informacyjny na temat ochrony danych osobowych znajduje się w BIP, zakładka Prawo – Obowiązek informacyjny wobec kandydatów i pracowników.

                                                       

                              107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ

                                                      w Wałczu

                                             płk Michał WAWRESZUK

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 866
Podmiot udostępniający: 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ
Nazwa ogłoszenia: Główny Księgowy
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Czerniga
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Czerniga
Data wytworzenia informacji: 21.02.2024 00:00:00
Data udostępnienia informacji: 21.02.2024 00:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 12.04.2024 14:00:03
Rejestr zmian