Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Komendant 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu,
ul. Kołobrzeska 44, 78 – 600 Wałcz
w porozumieniu z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Pile
ogłasza KONKURS na stanowisko

Naczelnej pielęgniarki
w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

 1. Kandydaci ubiegający się o stanowisko objęte konkursem winni posiadać kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. 2023 poz. 1515), tj.:



Stanowisko



Wymagane kwalifikacje

Liczba lat pracy
w zawodzie lub inne dodatkowe kwalifikacje



zastępca kierownika

do spraw

pielęgniarstwa

podmiotu leczniczego,

jednostki

organizacyjnej

zakładu leczniczego,

naczelna pielęgniarka


tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa i studia podyplomowe w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia oraz tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia;








7




tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa i studia podyplomowe w zakresie

zarządzania w ochronie zdrowia


 1. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym
  107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu dostępne są w siedzibie jednostki – Sekretariat 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, Budynek główny, w dni powszednie, w godzinach 8:00 – 14:00.
 2. Oferty, pod rygorem nierozpatrzenia, winny zawierać dokumenty określone
  w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. 2021 poz. 430) oraz
  w Regulaminie przeprowadzania konkursu dostępnym na stronie internetowej
  107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu (107sw.pl), tj.
 3. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 4. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo;
 5. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 6. kserokopie innych dokumentów potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata; na prośbę Komisji Konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
 7. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 9. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem, nazwiskiem, adresem i numerem telefonu komórkowego wraz z adnotacją o treści:


„Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki

107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu”

 

 1. Oferty należy składać w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, Kołobrzeska 44, 78 – 600 Wałcz, Sekretariat, I piętro, w dni powszednie,
  w godzinach 8:00 – 14:00, w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej podmiotu tworzącego (Departament Wojskowej Służby Zdrowia) i tablicach informacyjnych
  w siedzibie 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, tj. do dnia 13.02.2024r. do godziny 13:00.
 2. Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Dziale Kadr i Płac pod numerem 261 47 28 23 lub 261 47 24 79.
 3. Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w siedzibie 107 Szpitala Wojskowego
  z Przychodnią SPZOZ w Wałczu przy ul. Kołobrzeska 44, w sali konferencyjnej
  nr 12 piętro -1, nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa ostateczny termin złożenia ofert. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

                                                                                              

                                                                      K O M E N D A N T

                                                  107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ

                                                                    płk Michał Wawreszuk                             

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 309
Podmiot udostępniający: 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ
Nazwa ogłoszenia: Konkurs na stanowisko Naczelnej pielęgniarki w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Czerniga
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Czerniga
Data wytworzenia informacji: 30.01.2024 13:46:53
Data udostępnienia informacji: 30.01.2024 13:48:57
Data ostatniej aktualizacji: 04.03.2024 13:48:56
Rejestr zmian