Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

 

na wykonywanie usług diagnostycznych z zakresu patomorfologii.

 

 

NR POSTĘPOWANIA 03/KW/2023- postępowanie zakończone (brak ofert)

 

SPIS TREŚCI:

Rozdział I – Warunki ogólne konkursu

Rozdział II – Opis przedmiotu konkursu i wymagania Udzielającego zamówienia

Rozdział III– Tryb udzielania wyjaśnień

Rozdział IV – Informacja dotycząca składania i otwarcia ofert

Rozdział V– Informacja dotycząca wyboru oferty lub unieważnienia

Rozdział VI – Środki odwoławcze

Rozdział VII – Przetwarzanie danych

 

ROZDZIAŁ I

WARUNKI OGÓLNE KONKURSU

1. Definicje

Ilekroć w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert oraz jego załącznikach jest mowa o:

a. Oferencie – rozumie się przez to podmiot wykonujący usługi diagnostyczne z zakresu patomorfologii,

b. Udzielającym zamówienia – rozumie się 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wałczu ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz,

c. przedmiocie konkursu ofert – rozumie się przez to udzielanie świadczeń zdrowotnych na wykonywanie usług diagnostycznych z zakresu patomorfologii,

d. ofercie - rozumie się przez to wypełniony formularz oferty, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWKO, wraz z niezbędnymi dokumentami i oświadczeniami żądanymi przez Udzielającego zamówienia,

e. umowie – rozumie się przez to wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SWKO.

2. Podstawy prawne przeprowadzenia konkursu ofert:

1) ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.633),

2) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U z 2022 r., poz.2561).

 

ROZDZIAŁ II

OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU

1. Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań histopatologicznych, cytologicznych oraz innych z zakresu patomorfologii wraz z ich transportem na rzecz 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Rodzaje badań, jakie muszą być zrealizowane przez Oferenta wskazano w załączniku nr 1 Specyfikacji Warunków Konkursu Ofert. Kody CPV: 85.14.80.00-8 Usługi analizy medycznej 85.00.00.00-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej 85.12.00.00-6 Usługi medyczne i podobne.

2. Oferent składa ofertę na całość zamówienia. Udzielający zamówienia nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

 1. wykonujący działalność leczniczą, o której mowa w ustawie z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 633 t.j. ze zm.), udzielający świadczeń zdrowotnych w zakresie stanowiącym przedmiot konkursu i wykazujący doświadczenie, wiedzę oraz sprzęt, pozwalające na wykonywanie badań w sposób opisany w niniejszych szczegółowych warunkach i zgodnie z umową.

 2. dysponują odpowiednim potencjałem kadrowym mającym uprawnienia do wykonywania przedmiotu konkursu,

 3. w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia konkursu ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali min. 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot konkursu,

 4. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem konkursu na kwotę nie mniejszą niż 350.000,00 euro,

4. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni są Oferenci, z którymi w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia konkursu ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, Udzielający zamówienia rozwiązał umowy w związku z ich niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem przez Oferenta, albo do których kierował wezwania do prawidłowego wykonania umowy, które nie doprowadziły do zmiany przez Oferenta sposobu wykonania umowy.

5. Warunki realizacji zleconych świadczeń:

5.1. Udzielający zamówienia oczekiwał będzie od Przyjmującego zamówienie wykonania usługi w zakresie świadczeń badań na wysokim poziomie jakościowym, zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy medycznej, normami, sztuką i etyką zawodową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami umowy, przy zachowaniu najwyższej staranności.

5.2. Świadczenia będą wykonywane przez osoby wykonujące zawody medyczne lub inne osoby posiadające kwalifikacje i uprawnienia, określone w odrębnych przepisach, spełniające wymagania przewidziane przez NFZ i Ministra Zdrowia.

5.3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz aktualnymi procedurami.

5.4. Przyjmujący zamówienie powinien zatrudniać minimalny, niezbędny do prawidłowego udzielania świadczeń zdrowotnych personel, zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymogami NFZ i Ministerstwa Zdrowia.

5.5. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że posiada dokumenty potwierdzające kwalifikacje i uprawnienia personelu do świadczenia usług w ramach niniejszego postępowania, a także orzeczenia lekarskie o zdolności do pracy, które ma obowiązek przedstawić na każde wezwanie Udzielającego zamówienia.

5.6. Przyjmujący zamówienie powinien posiadać niezbędny do prawidłowego udzielania świadczeń zdrowotnych sprzęt, zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymogami NFZ i Ministerstwa Zdrowia.

5.7. Przyjmujący zamówienie ma obowiązek poddania się kontroli przeprowadzanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

5.8. Przyjmujący zamówienie ma obowiązek poddania się kontroli przeprowadzanej przez Udzielającego zamówienia, jak również inne uprawnione organy i osoby, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

5.9. Przyjmujący zamówienie jako Podwykonawca ma obowiązek zarejestrowania umowy w Portalu Świadczeniodawcy ZOW NFZ wraz ze wszystkimi wymaganymi danymi oraz bieżącego aktualizowania Portalu Świadczeniodawcy.

5.10. Dopuszcza się w przypadku wystąpienia siły wyższej lub innych okoliczności nagłych, niezależnych od Stron powierzenie wykonywania świadczeń podmiotowi trzeciemu, posiadającemu uprawnienia do wykonywania zleconych świadczeń, dysponującemu odpowiednim sprzętem i aparaturą medyczną oraz zatrudniającemu personel o wymaganych kwalifikacjach. Powierzenie wykonywania świadczeń odbywa się każdorazowo za zgodą Udzielającego zamówienia, na koszt Przyjmującego zamówienie. Przyjmujący zamówienie odpowiadał będzie za wykonywanie takich świadczeń w tym za ich jakość i inne opisane w tym punkcie okoliczności, tak jak by sam wykonywał to świadczenie.

5.11. Za organizację udzielania świadczeń zdrowotnych odpowiada osoba wskazana w ofercie jako odpowiedzialna za organizację udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem niniejszego konkursu.

5.12. Niniejsze Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert będą stanowić integralną część umowy podpisanej z wybranym Oferentem.

5.13. Szczegółowe warunki udzielania świadczeń oraz inne sprawy nieopisane w niniejszych Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert będą zawarte w zawartej z Oferentem wybranym w przedmiotowym postępowaniu, umowie, której projekt stanowi załącznik nr 5, a której akceptacja jest warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu.

5.14. Za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń w zakresie udzielonego zamówienia odpowiedzialność ponoszą Udzielający zamówienia i Przyjmujący zamówienie stosownie do przepisów prawa.

5.15. Umowa może zostać rozwiązana na warunkach szczegółowo wskazanych w załączniku nr 5 projekcie umowy.

5.16. Do obowiązków Udzielającego zamówienia należy:

 1. wstępne utrwalenie materiału do badań - w 10% roztworze zbuforowanej formaliny,

5.17. Do obowiązków Przyjmującego zamówienie należy:

 1. Odbiór materiałów do badania własnym transportem (min. 4 razy w tygodniu) z miejsc wskazanych przez Udzielającego zamówienia, tj.: 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu oraz zapewnienie bezpieczeństwa pobranego materiału i preparatów.

 2. Zapewnienie pojemników jednorazowych w celu umieszczenia materiału.

 3. Zapewnienie na swój koszt transportu pobranych tkanek/płynów oraz wyników w postaci wydruków papierowych w tym również zapewnienie kontenerów transportowych.

 4. Ocena makroskopowa materiału tkankowego.

 5. Opracowanie materiałów tkankowych i przygotowanie preparatów z zastosowaniem jednorazowych, plastikowych kasetek do przygotowania bloczków parafinowych, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Patologów.

 6. Ocena mikroskopowa preparatów wraz z opisem przeprowadzona przez specjalistę patomorfologa.

 7. Dostarczenie Udzielającemu zamówienia wyniku i opisu badania mikroskopowego (z wykluczeniem formy faksowej – poza przypadkiem CITO poniżej) w terminie do 5 dni roboczych od dnia odbioru materiału tkankowego w miejscu wskazanym przez Udzielającego zamówienia (powyższe dotyczy także przesłania wyniku drogą pocztową).

 8. W przypadku otrzymania wyniku badania niekorzystnego dla Pacjenta - Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznego (jednak nie później niż w ciągu 24h od wykonania badania) przesłania wyniku elektronicznie przez system informatyczny Oferenta osobom upoważnionym ze strony Udzielającego zamówienia.

 9. W przypadku przekazywania wyników w formie elektronicznej – za pośrednictwem internetu - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Udzielającemu zamówienia na swój koszt stosownego oprogramowania umożliwiającego łączność internetową do kodowanego przekazu danych pomiędzy Udzielającym zamówienia a Przyjmującym zamówienie oraz do przeprowadzenia szkolenia pracowników Udzielającego zamówienia: a) obsługujących system współpracy informatycznej pomiędzy Udzielającym zamówienia a Przyjmującym zamówienie w zakresie wprowadzania, kodowania i przekazywania danych o pacjencie,

  b) biorących udział w procesie uzyskiwania tkanek/ płynów w zakresie oznaczania i pakowania do pojemników jednostkowych oraz zbiorczych, przekazu informacji, dystrybucji pojemników i wyników,

 10. Dostarczenie Udzielającemu zamówienia na swój koszt systemu oznaczeń w postaci kodów paskowych dla przekazywanych tkanek / płynów, zabezpieczającego optymalną ich identyfikację oraz narzędzi związanych z systemem kodowania,

 11. Zapewnienie specjalistycznych konsultacji wyników badań zgodnie z potrzebami Udzielającego zamówienia,

 12. Ewidencja i archiwizacja dokumentacji medycznej oraz wykonanych bloczków parafinowych i preparatów, w siedzibie i na koszt Przyjmującego zamówienie przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami,

 13. Utylizacja tkanek/płynów na koszt Przyjmującego zamówienie,

 14. Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość wykonania wizytacji w siedzibie Przyjmującego zamówienie, w miejscu świadczenia oferowanych usług, w celu sprawdzenia czy posiada odpowiednie warunki i sprzęt gwarantujące należyte wykonywanie badań objętych przedmiotem postępowania konkursowego.

5. 18. W przypadku niejasności, czy wątpliwości lub w sprawach szczególnej wagi klinicznej, lekarz Oferenta ma prawo kontaktować się z lekarzem Udzielającego zamówienia w sprawach dotyczących zleconego badania, a lekarz Udzielającego zamówienia z lekarzem Oferenta.

5.19. Opisy badań

 • badania będą opisywane z zachowaniem zasad wykonywania zawodu lekarza opisanych w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.

 • Lekarz opisujący nie będzie używał w treści opisu zwrotów obcojęzycznych i skrótów literowych.

 • Każdy opis badania musi być autoryzowany podpisem lekarza uprawnionego.

 • W przypadku wątpliwości po stronie Udzielającego zamówienia w sprawach opisu badania Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do konsultacji telefonicznej/elektronicznej z lekarzem opisującym badanie.

 • W przypadku istotnych zmian po konsultacji – aneks do opisu niezwłocznie zostanie przesłany drogą elektroniczną bez dodatkowych opłat.

 • W celu wzajemnych konsultacji strony ustalą numery telefonów oraz adresy e-mailowe, gdzie będzie następowała wspólna komunikacja.

 • Opis badania zawierać musi co najmniej następujące elementy:

 1. Nazwę wykonawcy opisu,

 2. Datę i godzinę sporządzenia opisu,

 3. Nazwisko i imię pacjenta oraz jego PESEL,

 4. Dane kliniczne ze skierowania.

6. Obsługa łącza i sprzętu do wzajemnej komunikacji – Oferent jest zobowiązany do wdrożenia systemu przekazywania danych oraz przeszkolenia personelu nie później niż w terminie 2 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Wartość szkolenia personelu wliczona jest w cenę umowy.

7. Kontrola – Oferent podda się kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w niezbędnym zakresie wynikającym z zawartych umów o wykonywanie świadczeń przez Udzielającego zamówienia.

8. Udzielający zamówienia oświadcza, że wykonuje świadczenia medyczne w zakresie ASDK i SZP.

9. Dokumentacja medyczna i ochrona danych osobowych – Udzielający zamówienia oświadcza, że prowadzi i przechowuje oraz udostępnia dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeń z nich wynikających.

10. Oferent nie może udostępniać, ani posługiwać się dokumentacją medyczną tworzoną na rzecz Udzielającego zamówienia do jakichkolwiek celów bez wyrażenia zgody przez Udzielającego zamówienia.

11. Oferent oświadcza, że będzie przechowywał tworzoną na zlecenie Udzielającego zamówienia dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. ustawą o lecznictwie z aktami wykonawczymi w tym zakresie, a zwłaszcza ustawy o ochronie danych osobowych.

12. Kryterium oceny ofert:

I. cena za udzielenie świadczeń – 60%

 

cena minimalna

------------------- x waga kryterium x 100 = punktacja, gdzie

cena oferty badanej

 

cena minimalna – najniższa deklarowana cena spośród wszystkich ofert dotyczących danego badania (max 60 punktów do każdego badania)

 

II. czas oczekiwania na wynik badania – 40%

 

czas minimalny

------------------- x waga kryterium x 100 = punktacja, gdzie

czas oferty badanej

 

czas minimalny – najniższy deklarowany czas spośród wszystkich ofert dotyczących danego badania (max 40 punktów do każdego badania)

 

13. Komisja konkursowa – w celu przeprowadzenia konkursu ofert zostanie powołana komisja konkursowa na podstawie zarządzenia Komendanta Udzielającego zamówienia

14. Komisja konkursowa przystępując do rozstrzygnięcia konkursu ofert dokonuje kolejno następujących czynności:

 1. stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę otrzymanych ofert,

 2. otwiera koperty z ofertami,

 3. ustala, które z ofert spełniają warunki konkursu ofert,

 4. ogłasza oferentom, które z ofert spełniają warunki konkursu ofert, a które zostały odrzucone,

 5. przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez oferentów,

 6. wybiera najkorzystniejszą ofertę albo nie przyjmuje żadnej z ofert.

 

ROZDZIAŁ III

TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ

1. Oferent może zwracać się do Udzielającego zamówienia o wyjaśnienie wątpliwości związanych z treścią Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert, sposobem przygotowania oferty, itp., kierując swoje pytania na adres e-mail: laboratorium@107sw.pl

2. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do udzielenia odpowiedzi tylko i wyłącznie na pytania, które na wskazany powyżej adres e-mail wpłyną do dnia 10 maja 2023r. Wnioski o udzielenie informacji dot. zapisów SWKO, które wpłyną po ww. terminie zostaną nierozpatrzone.

3. Udzielający zamówienia niezwłocznie odpowie na zadane pytania bez wskazania źródła zapytania, a odpowiedzi umieści na stronie internetowej BIP zakładka AKTUALNOŚCI/KONKURS 03/KW/2023.

 

ROZDZIAŁ IV

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Ofertę w formie pisemnej wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami i załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Udzielającego zamówienia i Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert.

2. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

 1. Wypełniony i podpisany załącznik nr 1 – formularz ofertowy

 2. Wypełniony i podpisany załącznik nr 2 – oświadczenie w celu wykazania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale II pkt. 3

 3. Wypełniony i podpisany załącznik nr 3 – wykaz osób

 4. Wypełniony i podpisany załącznik nr 4 – wykaz usług

 5. Aktualną polisę OC na kwotę nie mniejszą niż 350 000,00 euro,

 6. Parafowany przez oferenta załącznik nr 5 – wzór umowy

 7. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty:

 • Wyciąg z odpowiedniego rejestru (KRS lub CEDiG)

 • Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy

3. Oferta powinna być podpisana przez oferenta lub osobę przez niego upoważnioną. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

4. W przypadku, gdy oferta nie będzie zawierała dokumentów wymienionych w pkt. 2 niniejszego rozdziału lub formularz ofertowy bądź inny załącznik stanowiący ofertę nie zostanie podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta (z wyłączeniem sytuacji, gdy oferta zostanie podpisana przez osobę wskazaną w pełnomocnictwie załączonym do oferty), oferta podlegać będzie automatycznemu odrzuceniu. Uwaga! Wyciąg z KRS lub CEDiG nie wymaga podpisu Oferenta.

5. Oferty należy składać w sekretariacie 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu (ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz) w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą i adresem Oferenta oraz hasłem: „Konkurs ofert 03/KW/2023 wykonywanie usług diagnostycznych z zakresu patomorfologiido dnia

19 maja 2023r. do godz. 12:00

6. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

8. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania.

9. W celu dokonania zmian lub poprawek Oferent może wycofać złożoną wcześniej ofertę i złożyć nową, pod warunkiem zachowania wyznaczonego terminu składania ofert.

10. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest: Edyta Kitowicz (e-mail: laboratorium@107sw.pl)

11. Otwarcie ofert dokona w dniu 19 maja 2023 r. o godz.12:15 komisja konkursowa powołana zarządzeniem Nr 13/2023 Komendanta 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu w Sekretariacie Komendanta 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz.

12. Informacja z sesji otwarcia ofert konkursowych zamieszczona zostanie na stronie internetowej Udzielającego zamówienia w dniu otwarcia ofert.

13. Komisja konkursowa działa na posiedzeniach zamkniętych bez udziału oferentów.

 

ROZDZIAŁ V

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU OFERTY LUB UNIEWAŻNIENIA

1. Udzielający zamówienia wybierze ofertę, która uzyska najwyższy bilans punktowy w kryterium oceny ofert.

2. Udzielający zamówienia niezwłocznie zawiadomi Oferentów o zakończeniu konkursu i jego wyniku poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (www.107sw.pl ) i na tablicy ogłoszeń. Oferent wybrany w drodze konkursu zostanie powiadomiony również pisemnie.

3. Udzielający zamówienia zawrze umowę z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w terminie przez siebie wskazanym.

4. Udzielający zamówienia odrzuci ofertę w przypadku, gdy nie będzie ona spełniała wymagań formalnych określonych w konkursie ofert.

5. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert po otwarciu ofert w przypadku, gdy:

 1. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa wartość, jaką Udzielający zamówienia przeznaczył na realizację przedmiotu konkursu,

 2. Wszystkie oferty w konkursie ofert zostaną odrzucone.

 

ROZDZIAŁ VI

ŚRODKI ODWOŁAWCZE

Środki odwoławcze przysługujące Oferentom są określone w art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1. i ust. 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. 2022, poz. 2561).

 

ROZDZIAŁ VIII

PRZETWARZANIE DANYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych jest 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz

 2. administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej:iod@107sw.pl

 3. administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

 4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych)

 5. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

 6. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora. Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

 2. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy;

 4. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik Nr 1 - Formularz oferty

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia

Załącznik Nr 3–Wykaz osób (wraz z kwalifikacjami) osób udzielających świadczeń zdrowotnych tj. usług diagnostycznych z zakresu patomorfologii.

Załącznik nr 4 –Wykaz usług wraz z referencjami

Załącznik Nr 5 - Wzór umowy na wykonywanie usług diagnostycznych z zakresu patomorfologii.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 231
Podmiot udostępniający: 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ
Nazwa: Konkurs ofert wykonywanie usług diagnostycznych z zakresu patomorfologii - zakończone (brak ofert)
Osoba, która wytworzyła informację: Dorota Żebrowska
Osoba, która udostępnia informację: Dorota Żebrowska
Data wytworzenia informacji: 26.04.2023 12:45:08
Data udostępnienia informacji: 26.04.2023 12:49:25
Data ostatniej aktualizacji: 30.05.2023 00:01:19
Rejestr zmian